FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक फाइल
नगर प्रहरी ऐन २०८० PDF icon नगर प्रहरी ऐन २०८०.pdf
शहर सौन्दर्यकरण निर्माण, सञ्चारलन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८० PDF icon शहर सौन्दर्यकरण निर्माण, सञ्चारलन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०.pdf
खेल्दै सिक्दै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० PDF icon खेल्दै सिक्दै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्‍चालन केन्द्र कार्यसञ्‍चालन विधि २०८० PDF icon स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्‍चालन केन्द्र कार्यसञ्‍चालन विधि २०८०.pdf
विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७६ दोस्रो संसोधन २०८० PDF icon विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७६ दोस्रो संसोधन २०८०.pdf
महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालय ऐन पहिलो संसोधन २०८० PDF icon महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालय ऐेन पहिलो संसोधन २०८०.pdf
सहकारी ऐन 2075 दोस्रो संसोधन 2080 PDF icon सहकारी ऐन 2075 दोस्रो संसोधन 2080.pdf
आर्थिक ऐन, २०८० (पहिलो संशोधन) PDF icon आर्थिक ऐन, २०८० (पहिलो संशोधन ).pdf
यातायत व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० PDF icon यातायत व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
महानगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धि ऐन २०७८ PDF icon महानगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धि ऐन २०७८.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०८० PDF icon विराटनगर म.न.पा. व्यवसाय कर कार्यविधी २०८०.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको घर बहाल व्यवस्था कार्यविधि २०८० PDF icon वि.म.न.पा. बहालकर कार्यविधि २०८०.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोवस्त) सम्बन्धी कार्यविधि २०८० PDF icon विराटनगर महानगरपालिका आय ठेक्का बन्दोवस्त कार्यविधि २०८०.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको सम्पती कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको सम्पती कर कार्यविधी 2080.pdf
सूर्तिजन्य पदार्थ (विक्री, वितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने) ऐन २०८० PDF icon सूर्तिजन्य पदार्थ (विक्री, वितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने) ऐन २०८०.pdf
विनियोजन ऐन २०८० PDF icon विनियोजन ऐन २०८०.pdf
महानगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धि ऐन २०७८ (पहिलो संशोधन २०८०) PDF icon महानगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धि ऐन २०७८ (पहिलो संशोधन २०८०).pdf
प्रारम्भिक बाल बिकास तथा शिक्षा निर्देशिका २०७९ PDF icon प्रारम्भिक बाल बिकास तथा शिक्षा निर्देशिका २०७९.pdf
विद्यालयमा सामुदायिक सहयोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ PDF icon विद्यालयमा सामुदायिक सहयोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०८० PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०८० PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
विराटनगर महानगरपालिका भू-उपयोग कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७९ PDF icon भू-उपयोग कार्यविधि - पहिलो संशोधन - २०७९.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ PDF icon आर्थिक ऐन २०७९ .pdf
कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७८ PDF icon महानगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धि ऐन २०७८.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७८ PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७८ .pdf
आर्थिक ऐन २०७८ PDF icon आर्थिक-ऐन-२०७८.pdf
महानगर आवास कार्यक्रम नमुना वस्ति विकास निर्माण निर्देशिका-२०७८ PDF icon महानगर आवास कार्यक्रम नमुना वस्ति विकास निर्माण निर्देशिका-२०७८
सहकारी संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ PDF icon सहकारी संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf

Pages