FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक फाइल
विराटनगर महानगरपालिका भू-उपयोग कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७९ PDF icon भू-उपयोग कार्यविधि - पहिलो संशोधन - २०७९.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ PDF icon आर्थिक ऐन २०७९ .pdf
कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७८ PDF icon महानगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धि ऐन २०७८.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७८ PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७८ .pdf
आर्थिक ऐन २०७८ PDF icon आर्थिक-ऐन-२०७८.pdf
महानगर आवास कार्यक्रम नमुना वस्ति विकास निर्माण निर्देशिका-२०७८ PDF icon महानगर आवास कार्यक्रम नमुना वस्ति विकास निर्माण निर्देशिका-२०७८
सहकारी संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ PDF icon सहकारी संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
कोभिड -१९ संक्रमितहरुको आइसोलेसन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ PDF icon कोभिड -१९ संक्रमितहरुको आइसोलेसन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf
विराटनगर महानगरपालिका भू-उपयोग कार्यविधि- २०७७ PDF icon भू-उपयोग कार्यविधि - संशोधित.pdf
भौतिक साधन तथा मेशिनरी औजार संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon भौतिक साधन तथा मेशिनरी औजार संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
सहकारी संस्था नियमन दिग्दर्शन २०७७ PDF icon सहकारी संस्था नियमन दिग्दर्शन २०७७.pdf
विराटनगर निशुल्क प्रसुती एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका-२०७७ PDF icon विराटनगर निशुल्क प्रसुती एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका-२०७७.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी नियमावली-२०७७ PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी नियमावली-२०७७.pdf
विराटनगर यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७७ PDF icon विराटनगर यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७.pdf
भौतिक साधन तथा मेशिनरी औजार संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon भौतिक साधन तथा मेशिनरी औजार संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
आर्थिक ऐन-२०७७ PDF icon आर्थिक ऐन-२०७७.pdf
निर्माण व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७७ PDF icon निर्माण व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७७.pdf
महानगर खेलकुद ऐन २०७७ PDF icon महानगर खेलकुद ऐन २०७७ .pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७७ PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७७ .pdf
सहकारी ऐन २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६) PDF icon सहकारी ऐन २०७५ (पहिलो संसोधन २०७६).pdf
विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७६ (पहिलो संसोधन ) PDF icon विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७६ (पहिलो संसोधन ).pdf
विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन,२०७६ PDF icon विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन,२०७६.pdf
विराटनगर महानगरपालिका राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ PDF icon विराटनगर महानगरपालिका राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली (खर्च सम्बन्धी निर्देशिका) २०७६ PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली (खर्च सम्बन्धी निर्देशिका) २०७६ .pdf
विराटनगर महानगरपालिका मदिरा विक्री वितरण तथा नियमन नियमावली,२०७६ PDF icon विराटनगर महानगरपालिका मदिरा विक्री वितरण तथा नियमन नियमावली,२०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको प्रस्तावित विनियोजन ऐन, २०७५ PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf

Pages