प्रकाशनहरु

Post date Documents
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लाभग्राहि विवरण २०७२/७३ 01/31/2017 - 14:53 File RBB Bargachhi Branch.rar, File RBB Biratnagar Branch.rar, File RBB Devkota Branch.rar, File RBB Sukkha Bandargah Branch.rar
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लाभग्राहि विवरण २०७१/७२ 01/31/2017 - 14:50 PDF icon Social Security beneficiary_Bargachhi Branch.pdf, PDF icon Social Security beneficiary_Biratnagar Branch.pdf, PDF icon Social Security beneficiary_Devkota Branch.pdf, PDF icon Social Security beneficiary_Rani Branch.pdf, PDF icon Lagat Katta details.pdf
विराटनगर तथ्याङ्किय रिपोर्ट 01/31/2017 - 14:25 PDF icon Biratnagar Survey.pdf
गैर्हसरकारी संस्थाहरुको विवरण 06/09/2015 - 16:17 PDF icon गैर्हसरकारी संस्थाहरुको विवरण
फोहरमैला सम्बन्धी निर्देशिका 06/07/2015 - 11:04 PDF icon फोहरमैला सम्बन्धी विराटनगर महानगरपालिकाको निर्देशिका- Guideline for waste management of Biratnagar Metropolitan
आवास अधिकार प्रतिवेदन 06/07/2015 - 11:01 PDF icon Cover Page.pdf, PDF icon Biratnagar Report.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विवरण २०७१ 05/02/2015 - 13:29 PDF icon Vital Event 2071.PDF
एकिकृत नगर प्रोफाइल २०६७ 02/02/2015 - 13:00 PDF icon updated city profile 2067.pdf