सार्वजनिक खरीद विज्ञापन

कवाडी, जडिबुटी र मृत जीवजन्तु कर ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान

विद्युतीय सामान र मसलन्द समान खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

छपाई सम्बन्धि बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धमा

विद्युतिय सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना

मसलन्द सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना

नगरको समग्र विज्ञापन कर संकलनको लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान।

Pages