सार्वजनिक खरीद विज्ञापन

सवारी पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

कवाडी, जडिबुटी र मृत जीवजन्तु कर ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान

विद्युतीय सामान र मसलन्द समान खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

छपाई सम्बन्धि बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धमा

विद्युतिय सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना

मसलन्द सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना

Pages