सार्वजनिक खरीद विज्ञापन

आकाशे पुल निर्माण सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

तारणी प्रसाद कोइराला संचारग्रामको Bid Document मा संसोधन गरिएको बारेको सूचना।

सवारी पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

कवाडी, जडिबुटी र मृत जीवजन्तु कर ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान

विद्युतीय सामान र मसलन्द समान खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

छपाई सम्बन्धि बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धमा

Pages