FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद विज्ञापन

ठेक्का नं. BMC/MOR/Renovation Works-2077.78 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति र समय संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब डिजिटाइजेशन गर्न दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

आकाशे पुल निर्माण सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

तारणी प्रसाद कोइराला संचारग्रामको Bid Document मा संसोधन गरिएको बारेको सूचना।

Pages