FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद विज्ञापन

ट्यावलेट खरिदका लागि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना।

दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हानको सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७८/०५/२०)

डेस्कटप कम्प्यूटर समेत खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्वीकृत आशयपत्रदाताहरुका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

ठेक्का नं. BMC/MOR/Renovation Works-2077.78 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

Pages