FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक Fiscal Year मिति Documents

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/७९ 02/16/2022 - 11:38

ट्यावलेट खरिदका लागि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना।

२०७८/७९ 01/04/2022 - 12:47

दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हानको सूचना

२०७८/७९ 11/18/2021 - 15:28

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७८/०५/२०)

२०७८/७९ 09/05/2021 - 12:06

डेस्कटप कम्प्यूटर समेत खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

२०७८/७९ 08/05/2021 - 16:22

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्वीकृत आशयपत्रदाताहरुका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

२०७७/७८ 06/10/2021 - 08:51

ठेक्का नं. BMC/MOR/Renovation Works-2077.78 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

२०७७/७८ 03/30/2021 - 16:53

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति र समय संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

२०७७/७८ 02/21/2021 - 13:14

व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब डिजिटाइजेशन गर्न दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७७/७८ 01/29/2021 - 13:20

आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

२०७७/७८ 01/29/2021 - 13:14

Pages