FAQs Complain Problems

जेठ

Nepali

कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा (सबै सामुदायिक विद्यालयहरु)

कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/३१)

नगरस्तरीय परिक्षा कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (श्री कक्षा ८ संचालित सबै विद्यालयहरु)

कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/३०)

कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/२८)

कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/२७)

Pages