FAQs Complain Problems

Publications

Post date Document
हाम्रो विराटनगर (कक्षा १-५) 04/08/2024 - 14:08 PDF icon हाम्रो बिराटनगर-कक्षा १-५ सम्म.pdf
हाम्रो विराटनगर (कक्षा ६-८) 04/07/2024 - 16:30 PDF icon हाम्रो विराटनगर कक्षा ६-८.pdf
O&M प्रतिवेदन 01/08/2024 - 13:00 PDF icon विराटनगर मनपा O&M प्रतिवेदन.pdf
जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना-२०८० 08/11/2023 - 12:06 PDF icon RSLUP_Biratnagar (नेपाली).pdf
स्वेत पत्र २०७९ 08/25/2022 - 17:14 PDF icon White-Paper-2079.pdf
नगरपार्श्वचित्र (Metropolitan Profile) 01/09/2022 - 11:04 PDF icon नगर पार्श्वचित्र.pdf
कर्मचारीहरुको कार्य विवरणको निर्णय 12/18/2021 - 09:18 PDF icon कार्य विवरण.pdf
वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन २०७८/७९ 12/02/2021 - 16:37 PDF icon वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन २०७८-०७९.PDF
आ.व ०७७/७८ को कार्यपालिकाको निर्णयहरुको कार्यान्वयन प्रगति 10/31/2021 - 00:00 PDF icon कार्यपालिका निर्णय कार्यान्वयन प्रगति.pdf
सेवा प्रवाहको मापदण्ड 04/12/2021 - 08:54 PDF icon SOP.PDF

Pages