फाल्गुण

Nepali

शैक्षिक सत्र २०७७ का लागि लिने शुल्क प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्र २०७७ सालको लागि नगर शिक्षा समितिको निर्णय सम्बन्धी सूचना

शैक्षिक सत्र २०७६ को कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

शैक्षिक सत्र २०७६ को कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक धार तर्फको परिक्षा मिति सारिएको सम्बन्धमा

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Pages