सार्वजनिक खरीद विज्ञापन

नगरको समग्र विज्ञापन कर संकलनको लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान।

औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिदको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

Please click image for better view.

पशु बधशाला निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

सर्भर खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

कम्प्युटर तथा ल्यापटप खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस आ.ब.

Pages