सूचना तथा समाचार

आर्थिक ऐन २०७७ र विनियोजन ऐन २०७७

[सबै विद्यालय]वैदेशिक रोजगार छात्रवृतिका लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा

घरनक्सा शाखा र योजना शाखाको सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना।

हेल्प डेस्कको सेवा थप गरिएको बारे।

ढल जडान शुल्क प्रणालीले कभरेज गरेको क्षेत्रमा ढल जडान सम्बन्धी सूचना

विद्युतीय सामान र मसलन्द समान खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

Pages