FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक Fiscal Year मिति Documents

डेस्कटप कम्प्यूटर समेत खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

२०७८/७९ 08/05/2021 - 16:22

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्वीकृत आशयपत्रदाताहरुका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

२०७७/७८ 06/10/2021 - 08:51

ठेक्का नं. BMC/MOR/Renovation Works-2077.78 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

२०७७/७८ 03/30/2021 - 16:53

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति र समय संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

२०७७/७८ 02/21/2021 - 13:14

व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब डिजिटाइजेशन गर्न दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७७/७८ 01/29/2021 - 13:20

आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

२०७७/७८ 01/29/2021 - 13:14

आकाशे पुल निर्माण सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

२०७७/७८ 12/23/2020 - 14:41

तारणी प्रसाद कोइराला संचारग्रामको Bid Document मा संसोधन गरिएको बारेको सूचना।

२०७७/७८ 12/13/2020 - 16:59

सवारी पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

२०७७/७८ 10/09/2020 - 11:01

कवाडी, जडिबुटी र मृत जीवजन्तु कर ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान

२०७७/७८ 09/21/2020 - 15:34

Pages