FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक Fiscal Year मिति Documents

कवाडी, जडिबुटी र मृत जीवजन्तु कर ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान

२०७७/७८ 09/21/2020 - 15:34

विद्युतीय सामान र मसलन्द समान खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

२०७७/७८ 09/03/2020 - 12:18

छपाई सम्बन्धि बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धमा

२०७७/७८ 08/27/2020 - 15:14

विद्युतिय सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना

२०७७/७८ 08/18/2020 - 18:06

मसलन्द सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना

२०७७/७८ 08/18/2020 - 16:36

नगरको समग्र विज्ञापन कर संकलनको लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान।

२०७६/७७ 06/01/2020 - 13:00

औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिदको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

२०७६/७७ 04/11/2020 - 10:33

पशु बधशाला निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

२०७६/७७ 12/22/2019 - 15:55

सर्भर खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

२०७५/७६ 05/17/2019 - 15:08

कम्प्युटर तथा ल्यापटप खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

२०७५/७६ 11/01/2018 - 16:57

Pages