FAQs Complain Problems

बनिसकेका घरको नक्सा दर्ता प्रक्रिया खुलेको सुचना

नक्सा पास नगरी २०७० साल असार मसान्त अगाबै बनिसकेका घरहरु र हाल स्वीकृत सडक मापदण्डमा

परेको खण्डमा घरको के कति भाग सडक मापदण्डमा पर्छ त्यसलाई आफ्नै खर्चमा १ बर्ष भित्रमा भत्काई

सक्ने सर्तनामा गरी दर्ता गर्ने र नभत्काए दर्ता भएको मिसिल स्वतः रद्ध हुने गरी मिति २०७३ चैत्र मसान्त

भित्र दर्ता गर्न ल्याएमा लागेको राजस्वको ५० प्रतिशत जरिवाना लिई नक्सा पास गर्ने भन्ने मिति २०७३/०९/२८

को ३३ औ नगर परिषदको निर्णय अनुसार यो सूचना सर्वसाधारणका लागी जारी गरिएको छ।