FAQs Complain Problems

श्रावण

Nepali

श्री सबै विद्यालयहरु-जानकारी सम्बन्धमा

श्री सबै विद्यालयहरु- IEMIS विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

शिक्षा, युवा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित संस्था/क्लबहरु सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना

[श्री पुस्तकालय, बाचनालय -सबै ] अभिलेखिकरण हुने बारे।

[श्री ट्युसन सेन्टर, आवास गृह -सबै ] अभिलेखिकरण हुने बारे।

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Pages