वैशाख

Nepali

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरंगको Covid-19 संकट व्यवस्थापन समिति बैठकको निर्णय सम्बन्धमा

औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिदको बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

Please click image for better view.

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना

[सबै वडा कार्यालय] Virtual माध्यमबाट शिक्षण सिकाई गराउने बारे प्रचार प्रसार गरिदिने सम्बन्धमा

Pages