FAQs Complain Problems

२०७६/७७

Nepali

नगरको समग्र विज्ञापन कर संकलनको लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान।

Case Investigation & Contact Tracing of COVID-19 को लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा

-------------------------------------सार्वजनिक सूचना----------------------------------------

सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

औषधी खरिद सम्बन्धी आशयको सूचना

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संचालनका लागि करार सेवाका लागि दरखास्त आह्वानको मिति संसोधन गरिएको सूचना

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संचालनका लागि करार सेवाका लागि दरखास्त आह्वानको मिति संसोधन गरिएको सूचना

Pages