FAQs Complain Problems

Case Investigation & Contact Tracing of COVID-19 को लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा

-------------------------------------सार्वजनिक सूचना----------------------------------------

यस विराटनगर महानगरपालिकाको मिति: २०७७/०२/०५ , च.नं. ९४४७ को पत्र बमोजम Case investigation and Contact Tracing of COVID-19 को लागि निम्न सम्पर्क व्यक्ति (Focal Person) तोकिएको हुँदा  सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

सम्पर्क व्यक्ति(Focal Person):

 1. हैदर अली-  9852032818