FAQs Complain Problems

सम्पत्ति कर

सि.न. सिलिङ मूल्यांकन प्रस्तावित मुल्यांकनका आधारमा तोकिएको करका दर
३० लाख सम्म १० लाख सम्म रु.१००
    २० लाख सम्म रु.२००
३० लाख सम्म रु४००
२. त्यसपछिको थप रु २० लाख सम्म ०.०५ प्रतिशत
त्यसपछिको थप रु ५० लाख सम्म .१० प्रतिशत
त्यसपछिको थप रु १ करोड सम्म .१५ प्रतिशत
त्यसपछिको थप रु १ करोड सम्म .२५ प्रतिशत
त्यसपछिको जतिसूकै रुपियां भएपनि .५० प्रतिशत

द्रष्टब्यःह्रासकट्टिको हिसाव गर्दा घट्दो मुल्यको आधारमा गरिनेछ ।

सि.न. घरको विवरण निर्धारण गरिएकोकरका दर रु. प्रतिवर्ष ह्रासकट्टि दर प्रतिशत कट्टि गर्ने जम्मावर्ष
१. भित्रकांचो वाहिर पाको ईटामा माटो जोडाई भएको वा काठै काठवाट बनेको र जस्ता,झिगटी,टायल,एसवेस्ट्सको छानाभएको घर ५०० २५
२. लोडबेरीगं घर ६५० ३०
३. फ्रेम स्ट्रक्चर घर १५०० ०.७५ ७०
४. आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चरमा लिफ्ट÷एस्कालेटर जडान भएको घर २००० ०.७५ ७५
स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रविङट्स, फाईवर वा यस्तै संरचना । १६०० १००

 १. कांचो ईटा वा माटोको गारो वा बांस काठको टाटि भै फूस, छ्वाली, खर, पराल र जस्ता वा टीनको छानाभएको तथा अस्थायी प्रकृतिको घरको मुल्यांकन गरिने छैन ।

२. सम्पत्तिकर मूल्यांकन गर्दा घरले चर्चेको जमिनको क्षेत्रफल बराबर सम्म थपगरी कायम भएको घरको मूल्यांकन गर्ने र बांकी जग्गाको मुल्यांकन भूमिकर लिईनेछ । सम्पत्तिकर       बूझाएको क्षेत्रफल बरावरको जमिनमा मालपोत लाग्ने छैन ।

३. सम्पतिकर लाग्ने क्षेत्रहरुको जग्गाको मुल्यांकनगर्दा आ.व. २०७६/०७७ का लागि मालपोत कार्यालयवाट रजिष्टेशन प्रयोजनका लागि तोकेको दर बमोजिम मूल्यांकन गरिनेछ ।

४. जग्गाको मुल्यांकनगर्दा जून प्रयोजनका लागि सो जग्गा छूट्याईएको हो वा नक्सापास गरिएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाईएमा शत       प्रतिशत कर निर्धारण गरि असूल गरिनेछ ।

५. पराल, बांस तथा खपटाबाट निर्माण भएका घरको सेवाशूल्क प्रतिवर्ष रु.१००।०० असूली गर्ने ।

६. टिनाको छाना र इटाको जोडाईबाट निर्माण १० धुरसम्मको जग्गामा निर्माण भएको घरको रु.५००।०० सेवा शुल्क असूली गर्ने ।

७. टिनाको छाना र इटाको जोडाईबाट निर्माण १ कठ्ठा सम्मको जग्गामा निर्माण भएको घरको रु.८००।०० सेवाशुल्क असूली गर्ने ।

८. सम्पतिकर आ.व.२०७७/०७८ को ३ महिनाभित्र (असोज महिना) वूझाएमा गत आ.व. मा लाग्ने जरिवानालाई छूट गरिने छ । उक्त समय अवधिभित्र नवूझाएमा राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिले तोके बमोजिम सम्पतीकरमा जरिवाना लाग्नेछ ।

९. नगरको पुर्वाधार विकासका लागी सम्पत्तिकरको ३० लाख मूल्यांकन सम्म रु.२००।, ३० लाख देखि ५० लाखसम्मको मूल्यांकनलाई रु.५००।, ५० लाख देखि १ करोडसम्म रु.१०००।, १ करोड देखि ३ करोडसम्म रु.५०००। र ३ करोडभन्दा माथी रु.१०,०००। पुर्वाधार दस्तूर लिने विगतको निणर््ँयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरियो ।

१०. बहुतले सामुहिक आवास (अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट) को घरको क्षेत्रफलको हकमा जे–जति क्षेत्रफलको अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट राजिनामा लिखतपास गरी हकहस्तान्तरण भएको छ,    सोही बराबर घरको क्षेत्रफल कायम गरिनेछ  ।

११. तोकिएको अवधिभित्र बहुतले सामुहिक आवास (अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट) र संयुक्त आवास ( हाउजिङ्ग) अन्तर्गत निर्माण भएका तर बिक्रि हुनबाँकी अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट र घरको स्टकमा निर्माण अवधि समाप्त भएको मितिले २ वर्षसम्म सम्पत्ति कर लगाइने छैन ।

तर, त्यसरी विक्रि नभई स्टकमा रहेको अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट र घर कुनै प्रकारले उपयोग भएकोमा वा निर्माण अवधि समाप्त भएको मितिले २ वर्ष पुगेपछि त्यस्तो स्टकमा  सम्पत्ति कर लगाइने छ ।