FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नवीकरण अनुमति दस्तुर

अनुसूची ११

स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नवीकरण अनुमति दस्तुर

(कार्यविधिको दफा ८ र ९ कोउपदफा (२) संग सम्बन्धित

सि.नं.

संस्थाका किसिम

शुल्कनिर्धारण इकाइ स्थापनाकालागि

नवीकरणका लागि दस्तुर

    दस्तुर रकम रु.
अस्पताल तथानर्सिङ होमरबिशेषयज्ञ अस्पताल शैया संख्या प्रति शैया रु ४०००।– प्रति शैया रु ५००।–
डायग्नोस्टिक सेन्टर शैया संख्या प्रति शैया रु १०,०००।– प्रति शैया रु १०००।–
पोलिक्लिनिक शैया संख्या प्रति शैया रु १०,०००।– प्रति शैया रु १०००।–
आयुर्वेद अस्पताल शैया संख्या प्रति शैया रु ४,०००।– प्रति शैया रु ५००।–
आयुर्वेद क्लिनिक सवाप्रकार   रु २,०००।– प्रति सेवा रु ५००।–
क्लिनिकरसाधारण शैया संख्या   रु ५,०००।– प्रति शैया रु १०००।–

नोटः नेपाल सरकारले तोकेका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना वा बिस्तार गरेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि माथि उल्लिखित दस्तुरमा क बर्गका लागि पचहत्तर प्रतिशत, ख बर्गका लागि पचास प्रतिशत र ग बर्गका लागि पच्चिस प्रतिशत छुट दिईनेछ ।