[सबै विद्यालय]वैदेशिक रोजगार छात्रवृतिका लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा