विराटनगर महानगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५