FAQs Complain Problems

श्रावण

Nepali

पि.सि.आर. जाँचको रिपोर्ट लिने स्थान बारेको सूचना।

२०७७/०४/११ गते बसेको सिसिएमसिको बैठकका निर्णयहरु

अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवाहरु बन्द हुने बारेको सूचना।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

RUDP - 2020

बजेट तथा कार्यक्रम २०७६/७७

Pages