FAQs Complain Problems

२०७७/७८

Nepali

२०७८-असार-आय

Nepali

कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०३/३१)

अभिलेखिकरण / सुचिकृत सम्बन्धी सूचना

राजश्व दाखिला सम्बन्धी सूचना

एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न जग्गा प्राप्त ऐन २०३४ (संसोधित) को दफा ६ बमोजिम सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीकालागि सूचना

Pages