FAQs Complain Problems

सवारी साधन शुल्क

अनूसुची ५

ऐनको दफा (६) संग सम्बन्धित

सवारी साधनपार्किड.शूल्कः

सि.न. विवरण पारित प्रति ट्रीप रकमरु.
१. स्वदेशी बस,ट्रक,लहरी अन्य हेभी गाडी ५०
२. स्वस्वदेशी माईक्रो,ल्यान्ड रोभर, मिनिवस ३०
३. विदेशी बस,ट्रक,लहरी अन्य हेभी गाडी १००
४. विदेशी माईक्रो,कार,अन्य साना गाडी ८०
जिप,कार, मारुतिभ्यान,अन्य साना गाडी १५
मोटरसाईकल

विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ठेगाना रहेका सम्पुर्ण सवारीसाधनहरुले वार्षिक सवारीकर वूझाउनू पर्नेछ ।चालूआ.व.को सवारीकर बूझाउने सवारीधनीलाई विगत एक (१) आ.व.को बांकी कर असुल गरिनेछ ।

विदेशी सवारी साधनमा नगरपालिकाले लगाउने पुर्वाधार उपयोग सेवाशूल्क दररेटः 

सि.न. विवरण पारित रकम रु.
१. ६चक्के बस, ट्रक,लहरी गाडी २००।
२. १०चक्के बस, ट्रक,लरी अन्य हेभी गाडी २००।
३. मिनिबस/सानो ट्रक/टेक्टर १५०।
४. कार अन्य साना गाडी २००।
५. आयलटंकी लरी ६ चक्के २००।
६. आयलटंकी लरी ८ चक्के,बस २००।
१० भन्दा वढी चक्का भएको, कन्टेनर लामो,डम्पर,टेलर आदि । २००।

स्वदेशी सवारी साधनमानगरपालिकाले लगाउने पुर्वाधार उपयोग सेवाशूल्क दररेटः

सि.न. विवरण पारित प्रति ट्रीप  रकम रु. पारित वार्षिक सवारीकर
१. स्वदेशी बस,ट्रक,लहरी अन्य हेभी गाडी २५ ४०००
२. स्वदेशी माईक्रो,ल्यान्डरोभर,मिनिबस,मिनिट्रक,ट्रयाक्टर २० २०००
५. ठेलारिक्सा,रिक्सा भ्यान १००।
मोटरसाईकल,स्कुटर   ३००।
टेम्पो, विद्यूतिय रिक्सा(ईरिक्सा) १० ५००।
जिप,कार, मारुतिभ्यान र अन्य साना गाडी(निजी सवारी साधनबाहेक) १५ ८००।