FAQs Complain Problems

मालपोत (भुमिकर)

सि.न. विवरण पारितदर प्रति कठ्ठा
क वर्ग १५००
ख वर्ग १०००
ग वर्ग ७५०
घ वर्ग ५००

 

विराटनगर महानगरपालिका साविक वडा नं. १ देखि १७ सम्म वर्ग नखूलेका जग्गाहरु प्रतिकठ्ठा १५०
विराटनगर महानगरपालिकाको वडा न. १८ र १९(साविक बूधनगर वडा न.१,३,४,५ र वैजनाथपूर गा.वि.स.) प्रतिकठ्ठा १००
आ.व. भित्र कर नबूझाएमा प्रत्येक विगत वर्षको १० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।