FAQs Complain Problems

मनोरन्जन कर

अनूसुची ९

ऐनको दफा(१०) संग सम्वन्धित

चलचीत्र भवनहरुलाई चलचित्र प्रदर्शन गरेवापत प्रति चलचित्र प्रदर्शन गरेवापत प्रति चलचित्र प्रदर्शन स्थल (प्रति चलचित्र पर्दा) वापत वार्षिक निम्नानूसार मनोरन्जन कर र ब्यवसाय कर असूल उपर गरिनेछ ।

सि.नं. विवरण व्यवसाय कर मनोरञ्जन कर
५० सिट क्षमता भएको अधिकतम १५०००।० ४००००।०
१०० सिट क्षमता भएको अधिकतम २५०००।० ५००००।०
१०० सिट भन्दा बढी क्षमताभएको अधिकतम ३००००।० ७५०००।०