FAQs Complain Problems

न्यायिक समितिले उजुरीको कार्यवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४