औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिदको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना