Trimester Progress Report

Title Post date Document
कक्षा ११ को परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना Tuesday, September 29, 2020 - 16:48
सवारी साधन शुल्क Tuesday, September 29, 2020 - 13:48
विज्ञापन करका दर Tuesday, September 29, 2020 - 13:23
स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नवीकरण अनुमति दस्तुर Tuesday, September 29, 2020 - 12:56
उद्योग, व्यवसायहरु पूँजीको आधारमा स्तरीकरण Tuesday, September 29, 2020 - 12:34
अन्य कर तथा जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था Tuesday, September 29, 2020 - 12:29
ढल निकास महसुल कर Tuesday, September 29, 2020 - 12:13
मनोरन्जन कर Tuesday, September 29, 2020 - 11:21
व्यवसाय कर Monday, September 28, 2020 - 15:01
घर बहाल कर Sunday, September 27, 2020 - 17:31
मालपोत (भुमिकर) Sunday, September 27, 2020 - 17:22
सम्पत्ति कर Sunday, September 27, 2020 - 17:11
Wardwise Sewer Network constructed under STIUEIP/ RUDP Sunday, September 27, 2020 - 16:40
सेवा शुल्क Sunday, September 27, 2020 - 12:22
आ.ब. २०७७/७८ को लागि कर तथा शुल्कहरु Friday, September 25, 2020 - 13:16
आ.ब. २०७६/७७ को लागि कर तथा शुल्कहरु Friday, September 25, 2020 - 12:36
कवाडी, जडिबुटी र मृत जीवजन्तु कर ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान Monday, September 21, 2020 - 15:34
बजेट तथा कार्यक्रम २०७७/७८ Sunday, September 20, 2020 - 18:38
महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालय विराटनगरको भर्ना आवेदन सम्बन्धी सूचना Friday, September 18, 2020 - 13:25
[सबै विद्यालयहरु]निर्देशन सम्बन्धमा Wednesday, September 16, 2020 - 20:17
आर्थिक ऐन २०७७ र विनियोजन ऐन २०७७ Thursday, September 10, 2020 - 12:45
आर्थिक ऐन-२०७७ Thursday, September 10, 2020 - 12:43 PDF icon आर्थिक ऐन-2077.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ Thursday, September 10, 2020 - 11:27 PDF icon वि.म.न.पा.को विनियोजन ऐन 2077.pdf
[सबै विद्यालय]वैदेशिक रोजगार छात्रवृतिका लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा Thursday, September 10, 2020 - 11:15
घरनक्सा शाखा र योजना शाखाको सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना। Tuesday, September 8, 2020 - 17:42
हेल्प डेस्कको सेवा थप गरिएको बारे। Monday, September 7, 2020 - 18:46
ढल जडान शुल्क प्रणालीले कभरेज गरेको क्षेत्रमा ढल जडान सम्बन्धी सूचना Thursday, September 3, 2020 - 15:42
विद्युतीय सामान र मसलन्द समान खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना Thursday, September 3, 2020 - 12:18
खोप सेवा सूचारू सम्बन्धमा Thursday, September 3, 2020 - 12:14
[२०७७/०५/१६] निषेधाज्ञा सम्बन्धी Tuesday, September 1, 2020 - 19:45

Pages