FAQs Complain Problems

Trimester Progress Report

Title Document
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०६/०७)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०६/०६)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०६/०५)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०६/०४)
कोभिड -१९ विरुद्धको खोप (AstraZeneca) अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना
लेखा परीक्षण गर्ने आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०६/१)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०५/३१)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०५/३०)
विद्यालय संचालन कार्यढाँचा सम्बन्धमा
२०७८-७९ आठौँ नगरसभाबाट पारित निर्णयहरु
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०५/२९)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०५/२८)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०५/२७)
STIUEIP र RUDP परियोजनाको स्वेतपत्र
White paper of Projects ( STIUEIP _ RUDP) PDF icon White Paper of Projects ( STIUEIP _ RUDP).pdf
विनियोजन ऐन २०७८ PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७८/७९
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०५/२३)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०५/२२)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०५/२१)
शैक्षिक सत्र २०७८ संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धमा
कृषकहरुका लागि नयाँ दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी सूचना
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०५/२०)
कोभिड -१९ विरुद्धको खोप (AstraZeneca) अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना
उद्यम विकास सहजकर्ता पदका लागि नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७८/०५/२०)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०५/१८)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०५/१७)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०५/१६)

Pages