Trimester Progress Report

Title Post date Document
स्वाब संकलन कार्य स्थगन गरिएको बारेको सूचना Wednesday, October 21, 2020 - 18:58
महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालयको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना Tuesday, October 20, 2020 - 14:30
Ashwin 2077 Sunday, October 18, 2020 - 13:32
PCR-Report सम्बन्धमा Friday, October 16, 2020 - 17:59
PCR Test Results Friday, October 16, 2020 - 11:27
शुभकामना विज्ञापन सम्बन्धमा Monday, October 12, 2020 - 12:14
सवारी पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Friday, October 9, 2020 - 11:01
लेखा परीक्षण गर्न आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Tuesday, October 6, 2020 - 13:08
जडिबुटी,कवाडी र मृत जिवजन्तु करका दर Wednesday, September 30, 2020 - 13:36
कक्षा ११ को परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना Tuesday, September 29, 2020 - 16:48
सवारी साधन शुल्क Tuesday, September 29, 2020 - 13:48
विज्ञापन करका दर Tuesday, September 29, 2020 - 13:23
स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नवीकरण अनुमति दस्तुर Tuesday, September 29, 2020 - 12:56
उद्योग, व्यवसायहरु पूँजीको आधारमा स्तरीकरण Tuesday, September 29, 2020 - 12:34
अन्य कर तथा जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था Tuesday, September 29, 2020 - 12:29
ढल निकास महसुल कर Tuesday, September 29, 2020 - 12:13
मनोरन्जन कर Tuesday, September 29, 2020 - 11:21
व्यवसाय कर Monday, September 28, 2020 - 15:01
घर बहाल कर Sunday, September 27, 2020 - 17:31
मालपोत (भुमिकर) Sunday, September 27, 2020 - 17:22
सम्पत्ति कर Sunday, September 27, 2020 - 17:11
Wardwise Sewer Network constructed under STIUEIP/ RUDP Sunday, September 27, 2020 - 16:40
सेवा शुल्क Sunday, September 27, 2020 - 12:22
आ.ब. २०७७/७८ को लागि कर तथा शुल्कहरु Friday, September 25, 2020 - 13:16
आ.ब. २०७६/७७ को लागि कर तथा शुल्कहरु Friday, September 25, 2020 - 12:36
कवाडी, जडिबुटी र मृत जीवजन्तु कर ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान Monday, September 21, 2020 - 15:34
बजेट तथा कार्यक्रम २०७७/७८ Sunday, September 20, 2020 - 18:38
महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालय विराटनगरको भर्ना आवेदन सम्बन्धी सूचना Friday, September 18, 2020 - 13:25
[सबै विद्यालयहरु]निर्देशन सम्बन्धमा Wednesday, September 16, 2020 - 20:17
आर्थिक ऐन २०७७ र विनियोजन ऐन २०७७ Thursday, September 10, 2020 - 12:45

Pages