Act, Law and Directives

Post date Document
विराटनगर महानगरपालिका नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ 08/20/2017 - 10:53 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 08/20/2017 - 10:52 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ 08/20/2017 - 10:49 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ 01/27/2017 - 11:33 PDF icon स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५.pdf
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ 01/27/2017 - 11:32 PDF icon स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ 01/27/2017 - 11:23 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४.pdf
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ 01/27/2017 - 11:22 PDF icon सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३.pdf
स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७ 01/27/2017 - 11:21 PDF icon स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७.pdf
स्थानीय निकाय सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०६७ 01/27/2017 - 11:20 PDF icon स्थानीय निकाय सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०६७.pdf
स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि २०६७ 01/27/2017 - 10:51 PDF icon स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि २०६७.pdf

Pages