Act, Law and Directives

Post date Document
नगरप्रहरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 02/02/2020 - 11:20 PDF icon नगरप्रहरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.PDF
सहकारी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन २०७६ ) 12/01/2019 - 12:16 PDF icon विराटनगर म.न.पा सहकारी ऐन 2075.pdf
मदिरा विक्री वितरण तथा नियमन नियमावली २०७६ 08/19/2019 - 16:31 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको मदिरा विक्री वितरण तथा नियमन कार्यविधि, २०७६.pdf
विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७६ 08/15/2019 - 09:48 PDF icon Education Act-2076.pdf
विनियोजन ऐन 2076 08/04/2019 - 12:04 PDF icon विनियोजन ऐन 2076.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ 07/26/2019 - 10:52 PDF icon Financial Act (Arthik Ain) 2076  of Biratnagar Metropolitan,
सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति-2072 04/08/2019 - 15:14 PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति-2072.pdf
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ 04/07/2019 - 14:06 PDF icon स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५.pdf
महानगर आवास कार्यबिधि, २०७५ 04/07/2019 - 14:01 PDF icon महानगर आवास कार्यबिधि, २०७५.pdf
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ 04/07/2019 - 13:52 PDF icon कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५.pdf

Pages