Budget and Program

बजेट २०७४/७५

विराटनगर उपमहानगरपालिकाको नगर परिषदबाट आ.व. २०७४/७५ को बजेट

बजेट २०७३/७४

विराटनगर उपमहानगरपालिकाको नगर परिषदबाट आ.व. २०७३/७४ को बजेट

बजेट २०७२/७३

विराटनगर उपमहानगरपसलिकाको नगर परिषदबाट आ.व. २०७२/७३ को बजेट

बजेट २०७१/७२

विराटनगर उपमहानगरपसलिकाको नगर परिषदबाट आ.व. २०७१/७२ को बजेट

बजेट २०७०/७१

विराटनगर उपमहानगरपसलिकाको नगर परिषदबाट आ.व. २०७०/७१ को बजेट