Act, Law and Directives

Post date Document
स्थानीय विकास कोष नियमावली-२०५६ 01/27/2017 - 10:48 PDF icon स्थानीय विकास कोष नियमावली-२०५६.pdf
स्थानीय विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६८ 01/27/2017 - 10:47 PDF icon स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६८.pdf
सार्वजानिक-निजि साझेदारी नीति, २०६० 01/27/2017 - 10:44 PDF icon सार्वजानिक-निजि साझेदारी नीति, २०६०.pdf
स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४ 01/27/2017 - 10:43 PDF icon स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४.pdf
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ 01/27/2017 - 10:40 PDF icon सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ 01/27/2017 - 10:39 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४.pdf
सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८ 01/27/2017 - 10:38 PDF icon सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नियमावली, निर्देशन संग्रह २०७० 01/27/2017 - 10:36 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नियमावली, निर्देशन संग्रह २०७०.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति 01/27/2017 - 10:35 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति.pdf
बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति 01/27/2017 - 10:35 PDF icon बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति.pdf

Pages