Trimester Progress Report

Title Post date Document
विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना Thursday, October 17, 2019 - 13:58
आशय पत्र माग गर्ने सम्बन्धी सूचना Friday, October 11, 2019 - 11:20
RUDP Monthly Progress Report- September 2019 Friday, October 4, 2019 - 10:35
सबै सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयहरुका लागि भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु माग गर्ने सम्बन्धी सूचना Tuesday, October 1, 2019 - 11:13
कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना Thursday, September 12, 2019 - 13:15
छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा सम्बन्धी सूचना। Friday, September 6, 2019 - 14:56
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०७६ मनाउने सम्बन्धमा Thursday, September 5, 2019 - 11:02
विराटनगर महानगरपालिका भित्र संचालित सम्पूर्ण विद्यालयहरुका लागि लेखा परिक्षण गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना Wednesday, September 4, 2019 - 16:14
वैदेशिक रोजगार छात्रवृति सम्बन्धमा Wednesday, September 4, 2019 - 15:36
विद्यालयको शिक्षक नायक छनोट गरी विवरण पठाइदिने बारे। Monday, August 26, 2019 - 12:15

Pages