Trimester Progress Report

Title Post date Document
विज्ञापन संसोधन सम्बन्धी सूचना Wednesday, December 4, 2019 - 13:55
आधारभूत शिक्षाका लागि संचालन हुने शिक्षक सेवा तयारी कक्षा कार्यक्रमको लागि म्याद थप गरिएको सूचना Tuesday, December 3, 2019 - 15:13
छात्रवृति सम्बन्धी नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Tuesday, December 3, 2019 - 11:45
शिक्षक तथा प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना Monday, December 2, 2019 - 13:48
सहकारी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन २०७६ ) Sunday, December 1, 2019 - 12:16 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन 2075.pdf
आधारभूत शिक्षाका लागि संचालन हुने शिक्षक सेवा तयारी कक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना Tuesday, November 26, 2019 - 14:38
नगर प्रहरीको शारिरीक परिक्षण तथा छनौट सम्बन्धी सूचना Tuesday, November 26, 2019 - 11:33
MIS Operator तथा Field Assistant पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा Thursday, November 21, 2019 - 12:02
पदस्थापनाको लागि विद्यालय छनौट सम्बन्धी सूचना Thursday, November 14, 2019 - 15:47
जीवन विज्ञान आध्यात्मिक कार्यक्रम सम्बन्धमा Thursday, November 14, 2019 - 15:24

Pages