सूचना / समाचार

महानगपालिकाको सूचना

Metropolitan-Notice

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

मिति 2075/08/23 र 2075/09/12 गते विभिन्न प्राविधिक पदका लागि प्रकाशित सूचना अनुसार अन्तरवार्ताको लागि विज्ञापन नं. अनुसार नामावली सहित यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

गै.स.सहरुले बुझाउनु पर्ने विवरणको फारम

format

कर्मचारी करारमा लिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

vacancy

कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

कम्प्युटर तथा ल्यापटप खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

Pages