सूचना तथा समाचार

कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

कम्प्युटर तथा ल्यापटप खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

नगरपार्श्वचित्र सम्बन्धी संसोधित सूचना

जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना

विद्युतीय नगरपार्श्वचित्र तयारीका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना

Pages