सूचना / समाचार

नगरपार्श्वचित्र सम्बन्धी संसोधित सूचना

जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना

विद्युतीय नगरपार्श्वचित्र तयारीका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना

मौजुदा सूचीमा सुचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे।

विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मार्फत महानगरपालिकाले आ.व.२०७४/७५ मा स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम संचालनार्थ सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७५/०१/११ गते देखि ३० गते सम्म लिएको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको छ।

Pages