सूचना तथा समाचार

[सबै विद्यालय] निर्देशन सम्बन्धमा

नगरको समग्र विज्ञापन कर संकलनको लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान।

Case Investigation & Contact Tracing of COVID-19 को लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा

-------------------------------------सार्वजनिक सूचना----------------------------------------

सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

औषधी खरिद सम्बन्धी आशयको सूचना

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संचालनका लागि करार सेवाका लागि दरखास्त आह्वानको मिति संसोधन गरिएको सूचना

Pages