सार्वजनिक खरीद विज्ञापन

पशु बधशाला निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

सर्भर खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

कम्प्युटर तथा ल्यापटप खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

बोलपत्र आव्हानको सूचना(Motor Grader, Vibratory Compactor, Road Sweeper, Water Tanker)

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण www.bolpatra.gov.np/egp मा उपलब्ध छ।

पुरा सूचना पढ्न संलग्न सूचना डाउनलोड गर्नुहोस।

बोलपत्र आह्वानको सूचना (श्री तारीणी प्रसाद कोइराला संचारग्राम)

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण www.bolpatra.gov.np/egp मा उपलब्ध छ।

पुरा सूचना पढ्न संलग्न सूचना डाउनलोड गर्नुहोस।

बोलपत्र आह्वानको सूचना (एयरपोर्ट मार्ग स्तरोन्नति)

पुरा सूचना पढ्न तलको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस।

Pages