बोलपत्र आव्हानको सूचना(Motor Grader, Vibratory Compactor, Road Sweeper, Water Tanker)

यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण www.bolpatra.gov.np/egp मा उपलब्ध छ।

पुरा सूचना पढ्न संलग्न सूचना डाउनलोड गर्नुहोस।

Supporting Documents: