ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ 01/27/2017 - 10:39 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४.pdf
सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८ 01/27/2017 - 10:38 PDF icon सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नियमावली, निर्देशन संग्रह २०७० 01/27/2017 - 10:36 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नियमावली, निर्देशन संग्रह २०७०.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति 01/27/2017 - 10:35 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति.pdf
बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति 01/27/2017 - 10:35 PDF icon बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति.pdf
फोहरमैला सम्बन्धी निर्देशिका 06/07/2015 - 11:04 PDF icon फोहरमैला सम्बन्धी विराटनगर महानगरपालिकाको निर्देशिका- Guideline for waste management of Biratnagar Metropolitan

Pages