ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
विराटनगर महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ 04/02/2019 - 16:01 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ 04/02/2019 - 15:58 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ 04/02/2019 - 15:54 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानून, २०७५ 04/02/2019 - 15:51 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानून, २०७५.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ 09/05/2018 - 11:49 PDF icon 4dc447fa-7c5e-4f3b-8737-7990f55926b7SocialSecurityGuideline2075.pdf
विनियोजन ऐन 08/29/2018 - 14:10 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
आर्थिक ऐन-२०७५ 07/15/2018 - 19:00 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७५.pdf.pdf
विद्यालय शिक्षा संचालन ‚ व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि-२०७४ 04/29/2018 - 16:28 PDF icon विद्यालय शिक्षा संचालन ‚ व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि-२०७४.pdf
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ 12/19/2017 - 13:11 PDF icon जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४.pdf
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 12/19/2017 - 13:08 PDF icon स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४.pdf

Pages