ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
आर्थिक ऐन-२०७५ 07/15/2018 - 19:00 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७५.pdf.pdf
विद्यालय शिक्षा संचालन ‚ व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि-२०७४ 04/29/2018 - 16:28 PDF icon विद्यालय शिक्षा संचालन ‚ व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि-२०७४.pdf
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ 12/19/2017 - 13:11 PDF icon जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४.pdf
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 12/19/2017 - 13:08 PDF icon स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४.pdf
विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण(कार्यविधि) नियमावली, २०७४ 09/15/2017 - 13:59 PDF icon विनमनपा, नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४.pdf
विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ 09/15/2017 - 13:58 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
विराटनगर महानगरपालिका नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ 08/20/2017 - 10:53 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 08/20/2017 - 10:52 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ 08/20/2017 - 10:49 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ 01/27/2017 - 11:32 PDF icon स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६.pdf

Pages