ढल निकास कर

क्र.सं. विवरण ४ ईन्च पाईप कनेक्सन ६ ईन्च पाईप कनेक्सन
जडान शुल्क रु. ३००० रु. ५०००
घरको क्षेत्रफल १००० वर्ग फिट सम्म मासिक रु. १०० मासिक रु. ४००
घरको क्षेत्रफल १५०० वर्ग फिट सम्म मासिक रु. १५०
घरको क्षेत्रफल २५०० वर्ग फिट सम्म मासिक रु. २५०
घरको क्षेत्रफल ४००० वर्ग फिट सम्म मासिक रु. ५०० मासिक रु. ७००
घरको क्षेत्रफल ४००० वर्ग फिट भन्दा बढी मासिक रु. ७०० मासिक रु. ८००

नोटः ढल कनेक्सन गर्ने सेवाग्राही लाई निःशुल्क ड्रेन कनेक्सन समेत प्राप्त हुनेछ।