मंसिर

Nepali

नगर प्रहरीको शारिरीक परिक्षण तथा छनौट सम्बन्धी सूचना

MIS Operator तथा Field Assistant पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

Pages