मंसिर

Nepali

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नगर रक्षकका विभिन्न पदहरुका लागि छनौट हुनुभएको उमेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको छ।

विज्ञापन संसोधन सम्बन्धी सूचना

आधारभूत शिक्षाका लागि संचालन हुने शिक्षक सेवा तयारी कक्षा कार्यक्रमको लागि म्याद थप गरिएको सूचना

छात्रवृति सम्बन्धी नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

शिक्षक तथा प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

आधारभूत शिक्षाका लागि संचालन हुने शिक्षक सेवा तयारी कक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

Pages