२०७६/७७

Nepali

करार सेवाका लागि दरखास्त आह्वानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

सेनेटरी प्याडको सिलबन्दी बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बैंकिङ(नगदी तथा चेक सटही) कारोबार संचालन सम्बन्धमा

[सबै विद्यालय] निर्देशन सम्बन्धमा

नगरको समग्र विज्ञापन कर संकलनको लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान।

Case Investigation & Contact Tracing of COVID-19 को लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा

-------------------------------------सार्वजनिक सूचना----------------------------------------

Pages