विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

Address: 
विराटनगर, मोरङ्ग
Telephone: 
प्रशासन शाखा: ०२१-५७७३८८
Email: 
info@biratnagarmun.gov.np, ict.biratnagarmun@gmail.com, ito.yadav@gmail.com, itobrt.archana@gmail.com
Latitude: 
26.4651394
Longitude: 
87.2830332