नगर प्रहरीको शारिरीक परिक्षण तथा छनौट सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: 

Fiscal Year: