सेवा शुल्क

क्र.सं. विवरण शुल्क रु.
नागरिकताको सिफारिस
वैवाहिक अंगिकृत १५०
नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिस १०
नाता प्रमाणित सिफारिस प्रति व्यक्ति २५
घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, बसाईसराई, विवाह) १००
स्थायी बसोबास सम्वन्धी सिफारिस २०५
नाम, थर, जन्म मिति संसोधन सिफारिस १००
मोही जग्गा वा अन्य नामसारी सिफारिस ५०५
मोहि लगतकट्टा सिफारिस १००५
१० सम्बन्ध विच्छेद सम्वन्धि सिफारिस ५०५
११ अंश वण्डाको सिफारिस ५०५
१२ पेन्सन कार्ड वा सो सम्वन्धी सिफारिस(नेपालको हकमा) २००
१३ पेन्सन कार्ड वा सो सम्बन्धी सिफारिस( विदेशको हकमा) ५००
१४ हकवाला संरक्षण सम्वन्धि सूचना १००
१५ संघ संस्था दर्ता सिफारिस (न.पा.को आफ्नै कार्यक्रमलाई निःशूल्क)
क) नगर-वडा स्तरीय गैर सरकारी संस्था ५०५
ख) जिल्ला स्तरीय गैर सरकारी संस्था ५०५
ग) अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था १०००
१६ निजि विद्यालय स्तरवृद्धि २५००
१७ राजस्व ब्यवस्थापन शाखासंग सम्वन्धित कागजात प्रतिलिपि प्रतिपेज ५५
१८ मूद्दा सम्वन्धि कागजको प्रतिलिपी प्रति पेज १०
१९ उद्योग दर्ता प्लाष्टीक उद्योग,टायर रिसोलिंग उद्योग, केमिकल उद्योग जस्ता प्रदुषण फैलाउने उद्योगहरुको सिफारिस पुंजिका आधारमा (१० लाख सम्म २ हजार, १० देखि २० लाख सम्म ३ हजार, २० देखि ५० लाख सम्म ५ हजार,५० लाख देखि माथि रु १० हजार) लाग्नेछ । १०,००० सम्म
२० उद्योग दर्ता,साना र मझौला प्रदुषण नफैलाउने जस्ता उद्योग हरुको सिफारिस १००५
२१ व्यवसाय कर दर्ता प्रमाणपत्रको नक्कल प्रतिलिपि २०५
२२ व्यवसाय दर्ताको लगतकट्टाको सिफारिस १५५
२३ योजना तथा जिन्सीसंग सम्वन्धित फारम ५५
२४ दमकलद्वारा आगो निभाए वापत उद्योगको सिफारिस १०००५
२५ दमकलद्वारा आगो निभाए वापत विदेशी उद्योगहरुको सिफारिस २००००
२६ दमकलद्वारा आगो निभाए वापत अन्य फर्महरुलाई ३०००
२७ नक्सापासका लागि निवेदन गरि विद्यूत,खानेपानी तथा टेलिफोन जडान जस्ता सिफारिस ३०५
२८ घर नक्सा नामसारी राजिनामामा घरभएकाः
क) तिन पूस्ते भित्र (नामसारी,अंशवण्डा,अंशभरपाई, मृत्यु) प्रति वर्ग फिट ०.३०
ख) अन्य प्रति वर्ग फिट (वकसपत्र राजिनामा समेत)
२९ नक्सा पास नभएका कच्ची घरहरुमा विद्यूत, खानेपानी तथा टेलिफोन सिफारिस २१०
३० नक्सा वनाइ सकेका घरहरुमा विद्यूत, खानेपानी तथा टेलिफोन सिफारिस २५५
३१ निवेदन दस्तूर
३२ मिलापत्र २०५
३३ नक्सा पास भएका घर निर्माण गर्न काठको सिफारिस÷काठपात ल्याउने सिफारिस १५००
३४ घरबाटो सिफारिस प्रतिलिखत (बैक तथा अन्य प्रयोजनलाई समेत) ५००
३५ न.पा.वाट नेपालीमा गरिएमा विभिन्न सिफारिसका अग्रेजी रुपान्तर ५००
३६ विद्यार्थी अध्यायनको विदेशी प्रयोजनका लागि हैसियत प्रमाणित २०००
३७ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति मुल्यांकन सेवाशूल्क प्रतिसय १५
३८ निजि स्कूल संचालन सिफारिस २५००
३९ जग्गाको चार किल्ला प्रमाणितः
क) १० धूर सम्मको २००
ख) १ कट्ठा सम्मको २५०
ग) १ कट्ठा देखि ५ कट्ठा सम्म ५००
घ) ५ कट्ठा देखि १० कट्ठा सम्म १०००
ङ) १० कट्ठा भन्दा माथि २५००
४० छूट जग्गा दर्ता सिफारिस प्रति कट्ठाः (नगरपालिका वोर्ड बैठक निर्णय अनूसार गर्ने)
क) १ कट्ठा सम्म २००५
ख) १ कट्ठा देखि ३ कट्ठा सम्म २५०५
ग) ३ कट्ठा देखि ५ कट्ठा सम्म ३५०५
घ) ५ कट्ठा देखि १० कट्ठा सम्म ५००५
ङ) १० कट्ठा भन्दा माथि १०००५
४१ घरनक्सा सम्वन्धी प्रतिलिपि ५०५
४२ इजाजतको प्रतिलिपि ६०
४३ सम्पन्न प्रमाणपत्र  प्रतिलिपि (फोटो टांसेको) २६०
४४ घरनक्साका अन्य कागजात प्रति पन्ना नक्कल दस्तूर ८०
४५ घरनक्सा निवेदन फायल दस्तूर १०००
४६ क) १००० वर्ग फिट सम्म सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट
ख) १५०० वर्गफिट सम्म सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट
ग) २५०० वर्ग फिट सम्म सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट १०
घ) २५०१ वर्गफिट देखि माथि सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट १२
ङ) वेसमेन्ट फ्लोर सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट १५
च) सिमेन्ट जोडाई कम्पाउण्ड प्रति रनिंग फिट
छ) गिलेवा जोडाई  प्रति वर्ग फिट
ज) काठै काठको घर  प्रति वर्गफिट
झ) मेनरोड लगायत मेनवजारमा थप  प्रति वर्गफिट
ञ) टिनको छानो,सिमेन्ट,ईटा जोडाई  प्रति वर्गफिट
म्याद थप दस्तूरः पास भएका घरहरुको म्याद भित्र थप गर्न ५ प्रतिशत थप दस्तूर लाग्नेछ
४७ लेआउट चार्ज दस्तूर ५००
४८ नाम संसोधन ५५
४९ घरबाटो सिफारिस प्रतिलिपि ५५
५० घरको अवस्था प्रमाणित ६००