बजेट २०७२/७३

विराटनगर उपमहानगरपसलिकाको नगर परिषदबाट आ.व. २०७२/७३ को बजेट

Fiscal Year: