महानगर कर

विज्ञापन कर

क्र. सं. विवरण प्रस्तावित सार्वजनिक स्थान प्रति वर्ग फुट प्रस्तावित निजी स्थान प्रति वर्ग फुट
होडिंग वोर्ड मेनरोड, धरानरोडमा ८० ४०
होडिंग वोर्ड साखा रोड ४४ २२
डि पि एस  वोर्ड मेनरोड,धरान रोड ४४ २२
डि पि एस  वोर्ड साखा रोड ४४ २२
फ्ल्यास वोर्ड अन्य वोर्ड मेनरोड, धरान रोड ८० ४०
फ्ल्यास वोर्ड अन्य वोर्ड साखा रोड ६० ३०
भित्तेलेखन प्रति वर्ग फिट (निजि स्थानमा मात्र )  
व्यानर प्रति २ हप्ता रु १००। मात्र, सडक क्रस गरेर व्यानर राख्न पाईने छैन । ३००  
वन्टीङ्ग व्यानर व्यापारीक प्रति गोटा दूई हप्ताकालागि ५०  
१० राजमार्गमा स्वागत द्धार राख्न पाईने छैन । अन्य स्थानमा गेट राख्न न.पा.को स्वीकृति लिएर मात्र राख्न पाईनेछ ( प्रति हप्ता ) १०००  
११ न.पा.ले स्वीकृति दिएको र सम्झौता गरेकामा लिन पाईने छैन ।
१२ प्रचार प्रसार रिक्साबाट माईकिंग प्रतिदिन रु २००। मात्र राजनैतिक दल र सार्वजानिकहितको सूचनामा लिन पाइने छैन ।
१३ वियर,मदिरा,चुरोट तथा सूर्तिजन्य पर्दाथको विज्ञापनलाई  निजि तथा सार्वजानिक स्थलमा राख्न स्वीकृती दिइने छैन ।
१४ राजनैतिक,धार्मिक र सामाजिक व्यानर ३ हप्तासम्म निःशूल्क राख्न दिने ।
१५ जनसमूदाय भेला हूने स्थान जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भन्सार, अदालत, जि.स.स., न.पा., राजश्व कार्यालय अगाडि न.पा.ले तोके आकार प्रकारका होर्डिंग वोर्ड राख्नू पर्ने छ ।

स्वदेशी सवारी पार्किङ शुल्कः

क्र.स. विवरण पारित रकम रु.
स्वदेशी बस,ट्रक,लरी अन्य हेभी गाडी २०
स्वदेशी माईक्रो,ल्यान्ड रोभर, मिनिवस १५
विदेशी बस,ट्रक,लरी अन्य हेभी गाडी ५०
विदेशी माईक्रो,कार,अन्य साना  गाडी ४०
जिप,कार, मारुतिभ्यान,अन्य साना  गाडी १५

स्वदेशी सवारी पटके करः

क्र.स. विवरण प्रति ट्रिप रकम रु. वार्षिक सवारी कर
स्वदेशी बस,ट्रक,लरी अन्य हेभी गाडी २० ३०००
स्वदेशी माईक्रो,ल्यान्ड रोभर, मिनिवस,मिनिट्रक,ट्रयाक्टर १५ १५००
ठेलारिक्सा,रिक्सा भ्यान ५०
मोटरसाईकल,स्कुटर   २००
टेम्पो, विद्यूतिय रिक्सा १० ३००
जिप,कार, मारुतिभ्यान,अन्य साना  गाडी १५ ५००

विदेशी सवारी पटके करः

क्र.सं. विवरण पारित रकम रु.
६चक्के बस, ट्रक,लहरी गाडी १२५
१० चक्के बस, ट्रक,लरी अन्य हेभी गाडी १५०
मिनिबस-सानो ट्रक १२५
कार अन्य साना गाडी ७५
आयलटंकी लरी ६ चक्के १२५
आयलटंकी लरी ८ चक्के,बस १५०
१० भन्दा वढी चक्का भएका, कन्टेनर लामो,डम्पर,टेलर आदि । २००

स्वदेशी सवारी पटके करः

क्र.सं. विवरण रकम रु.
एक घोडा रिक्सा, ठेलामा ल्याएको सागसव्जी,फलफूल  
एक ढकी फलफुल तथा सागसब्जी
एक घोडा रिक्सा ठेला,पशूगाडामा ल्याएको झिक्रा,गुन्द्र,माटोको भांडा
चमल,चिउरा,मुरी,धान,दलहन, गेडागूडी १ मन सम्म   
चमल,चिउरा,मुरी,धान,दलहन, गेडागूडी १ मन देखि ५ मन सम्म   
चमल,चिउरा,मुरी,धान,दलहन, गेडागूडी ५ मन भन्दा माथि
हांस, कूखूरा, परेवाको चल्ला प्रति गोटा
खसी, बोका, बाख्रा, सूंगूर, बंगुर बिक्रीमा प्रति गोटा
खसी, बोका, बाख्रा, सूंगूर, बंगुर काटी बेच्नेलाई प्रति गोटा   
१० एक ढाकि वा हण्डीमा ल्याउने माछालाई प्रति ढकी वा हण्डिलाई
११ एक ढाकि वा हण्डीमा ल्याउने माछालाई प्रति ढकी वा हण्डिलाई
१२ तेलको रोटी,पकौडा,सिंगडा,बदाम,पान,सर्वत,आइसक्रिम,खेलौना
तथा दहीविक्री गर्नेलाई
१३ घिउ,मह,मिठाई,ढाकी,पानको पत्ता, फलामे औजार तथा अरु यस्तो विक्री
१४ हाटमा ल्याउने चूरोट र माथि उल्लेख नभएका सामानको विक्रीमा
१५ मनिहारी किराना तथा तयारी लुगा कपडा बिक्री गर्ने   
१६ बजारमा अस्थायी घूम्ती, रिक्शा, ठेला,रिक्सा, भ्यान आदिमा खाद्यपदार्थ, फलफुल तथा अन्य सामाग्री बिक्री गर्ने
माथि उल्लेख नभएका सरसामान, चौपाय वस्तु आदिको विक्रीमा साविक बमोजिम हूनेछ ।