असोज

Nepali

एस्. टि. आई. यू. ई. आई. पि. फेब्रुअरी २०१५

STIUEIP Biratnagar February 2015

मझौला शहर एकिकृत नगर वातावरणिय सुधार परियोजना रिपोर्ट फेब्रुअरी २०१५

एस्. टि.आई. यू. ई. आई. पि. जनवरी २०१५

STIUEIP Biratnagar January 2015

मझौला शहर एकिकृत नगर वातावरणिय सुधार परियोजना रिपोर्ट जनवरी २०१५

बजेट २०७२/७३

विराटनगर उपमहानगरपसलिकाको नगर परिषदबाट आ.व. २०७२/७३ को बजेट

भवन निर्माण मापदण्ड

विराटनगर उपमहानगरपालिको नगर क्षेत्र भित्र भवन निर्माण गर्दा घर नक्सा पासला लागी तोकिएको  सडक/भवन मापदण्ड

Pages