अन्य कर

अनूसुची ८
ऐनको दफा (९) संग सम्बन्धित

जडिबुटी,कवाडी र मृत जिवजन्तु करका दर

ऊन, खोटो, जडिबुटी, बनकस, कवाडी माल, जीबितजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीबजन्तुको हाड, सिड., प्वाखँ, छाला, जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार बापत जडीबुटी, कवाडी र जीबजन्तु कर लाग्नेछ । उल्लिखित मालसामानका हकमा निम्न बमोजिम हुनेसाथै संकलन गर्ने कार्यबिधि  विराटनगर ंमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
क)    कागजजन्य सामानका लागि प्रति किलोग्राम रु एक,
ख)    फलामजन्य सामानका लागि प्रति किलोग्राम रु दुई,
ग)    स्टिलजन्य सामानका लागि प्रतिकिलोग्राम रु दुर्इ र
घ)    अन्यका हकमा प्रतिकिलोग्राम रु दुई
 

 

 

अनूसुची ९
ऐनको दफा(१०) संग सम्वन्धित

चलचीत्र भवनहरुलाई चलचित्र प्रदर्शन गरे वापत प्रति चलचित्र प्रदर्शन गरेवापत प्रति चलचित्र प्रदर्शन स्थल (प्रति चलचित्र पर्दा) वापत वार्षिक निम्ननूसार मनोरन्जन कर असूल उपर गरिनेछ ।
५० सिट क्षमता भएको अधिकतम रु.५००००।
१०० सिट क्षमता भएको अधिकतम रु.७००००।
१०० सिट भन्दा बढी क्षमता भएको अधिकतमरु.१०००००।
 

 

नोट: यो विवरण अार्थिक ऐन २०७५ समावेश छ। आर्थिक ऐन २०७५ हेर्न यहाँ click गर्नुहोस्।