FAQs Complain Problems

योजना कार्यतालिका

Title Post date Documents
विराटनगर निशुल्क प्रसुती एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका-२०७७ 01/03/2021 - 15:59 PDF icon विराटनगर निशुल्क प्रसुती एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका-२०७७.pdf
विराटनगर महानगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ 04/02/2019 - 16:48 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण(कार्यविधि) नियमावली, २०७४ 04/02/2019 - 16:20 PDF icon नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४.pdf
विराटनगर महानगरपालिका गैर सरकारी संस्था (संचालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७५ 04/02/2019 - 16:15 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका गैर सरकारी संस्था (संचालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिका “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 04/02/2019 - 16:10 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ 04/02/2019 - 16:01 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ 04/02/2019 - 15:58 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ 04/02/2019 - 15:54 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानून, २०७५ 04/02/2019 - 15:51 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानून, २०७५.pdf
योजना कार्यतालिका २०७३/७४ 02/02/2017 - 12:19 File work schedule 73-74.xlsx

Pages